Partnereink, referenciák

 

Megrendelő neve Projekt címe Projekt rövid leírása
Budapesti Corvinus Egyetem

 

Diplomás Pályakövetési kutatás lebonyolítása 2014-ben, 2015-ben

 

 

Diplomás Pályakövetési kutatás, elemzés lebonyolítása, tanulmányok készítése a hallgatók és az
abszolutóriumot szerzettek körében
Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. TÁMOP-3.4.2.B-12-2012-0001 Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok
fejlesztése) kiemelt projekt : A “Kanizsa” vizsgáló eljárás az iskolába lépéshez szükséges fejlettség
megállapítására (munkacím) sztenderdizálása és szakemberek felkészítése a teszt használatára
“Kanizsa” vizsgálóeljárás átdolgozása, szakmai lektorálása, bemérés lebonyolítása,
vizsgálóeljárás korrekciójának elvégzése, tanulmány elkészítése
Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. TÁMOP-3.1.1-11-/1-2012-0001
“XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz” keretén belül Szakértői szolgáltatás
beszerzése a referenciaintézményi minősítésre bejelentkezett intézmények minősítése érdekében
Szakértői szolgáltatás referenciaintézményi minősítésre bejelentkezett intézmények minősítése
érdekében, összesen 77 referenciaintézményi minősítés elvégzése
Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Akkreditált pedagógus-továbbképzések lebonyolítása blended (kevert) és kontakt (jelenléti)
formában a TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001, TIOP-1.1.1-12/1-2012-0001 és KMOP 4.6.1/D-13-2013-0001 azonosító számú
projektek keretében legalább 9000 fő számára”
Konzorciumi partnerként három típusú képzés kapcsán összesen 2199 fő pedagógus képzése valósult
meg:A Sulinet Portál tartalmainak és digitális taneszközeinek használata a tanítás-tanulás folyamatában: 467 fő
pedagógus képzéseÓvodapedagógusok szakmai megújító továbbképzése: 1338 fő pedagógus képzéseDigitális taneszközök alkalmazásának lehetőségei óvodás és kisiskolás korban: 394 fő pedagógus képzése
Vidékfejlesztési Minisztérium Kommunikációs tanácsadói szolgáltatás nyújtása a 2013-2014. tanévi iskolagyümölcs-program
kommunikációja pályázati kiírásának elkészítéséhez
A 2013-2014. tanévi iskolagyümölcs-programhoz kapcsolódóan kommunikációs intézkedések
tekintetében szakmai specifikáció elkészítése, szakmai követelményrendszer kidolgozása, javasolt
eszközrendszer indoklása, bírálati szempontok elkészítése
Oktatási Hivatal Felsőoktatási szakpolitikai és fejlesztéspolitikai elemzések az ESZA fejlesztések tervezése
érdekében” című, TÁMOP-7.2.1-11/K-2012-0005 projekt: „Komplex intézményi projektek tervezési és monitoring
eljárásrendjének kialakítása
Korábbi uniós felsőoktatási fejlesztések hatástanulmányainak feldolgozása, fejlesztéspolitikai
keretek vizsgálata, jó gyakorlatok gyűjtése. Javaslatok kidolgozása a forrásallokációs eljárásrendre.
Szakmai monitoring rendszer működési alapelveinek kidolgozása. A forrásfelhasználás szakmai koordinációját
támogató kiemelt projektjavaslatok megfogalmazása.
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség-és Szervezetfejlesztési Intézet TÁMOP 6.2.5.A-12/1-2012-0001 Szervezeti hatékonyság fejlesztése a struktúraváltásban érintett
intézményeknél: Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban,
valamint a gyógyszertári ellátásban. Elégedettségi vizsgálatok elvégzése
Fókuszcsoportos kutatás lebonyolítása az egészségügyi intézmények dolgozói körében,
betegelégedettség mérése kérdőíves vizsgálat segítségével
Széchenyi István Egyetem TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0002
“Járműipari Felsőoktatási és Kutatási Együttműködés” Széchenyi István Egyetem Diplomás Pályakövetési
lekérdezésének kiegészítéseként DPR felmérés készítése az 1999, 1994,1989-ben végzett hallgatók körében
Online kérdőíves DPR felmérés elvégzése a megadott célcsoport körében, adatok elemzése, és az
eredmények prezentálása
Bethlen Gábor Alapkezelő TÁMOP 5.2.8-12/1-2013-0001 számú projekt keretében Kutatás-módszertani anyagok kialakítása Ifjúságkutatási módszertani összefoglalók elkészítése, kutatási tervek megalkotása, szakmai
workhopok lebonyolítása, 8 kutatási eljárás tesztelése, záróösszefoglaló elkészítése
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet SH/4/5 Hat ökoiskola regionális forrásközpont és hat zöld óvoda regionális forrásközpont
szolgáltatási feladatainak ellátása
Rendezvényszervezés, környezetttudatos szemlélet formálása, szakmai tájékoztatás érdekében
(régiónkénti információs kampány lebonyolítása), iskoláknak, óvodáknak mentori szolgáltatás nyújtása
ökoiskola, zöld óvoda címpályázatok elnyeréséhez/megtartásához. Ökoiskola koordinátoroknak című akkreditált
pedagógus-továbbképzés megszervezése, lebonyolítása
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 Pedagógusképzés támogatása című kiemelt projekt kommunikációs
tréningjéhez kapcsolódó feladatok ellátása
50 fő számára csapatépítő tréning megtartása
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001

“Köznevelési reformok operatív megvalósítása” A népmesék és a pedagógia kapcsolatát feltáró jó gyakorlatok
gyűjtésére, rendszerezése hiányterületek feltárása, adaptációs lehetőségek bemutatása, kipróbálására és a
fejlesztési eredmények rendszerbe illesztésére című kutatás-fejlesztési feladat

A népmesék és a pedagógia kapcsolatát feltáró kutatási terv elkészítése, nemzetközi
tapasztalatokat elemző tanulmány elkészítése, helyi jó gyakorlatok gyűjtése, interjús és fókuszcsoportos
kutatás elvégzése, módszertani ajánlások megfogalmazása, mesegyűjtemény elkészítése, továbbképzés
kidolgozása, pilot képzés és tábor lebonyolítása
Balassi Intézet TÁMOP-4.2.4.B/1-11/1-2012-0001 Campus Hungary Ösztöndíj szakmai beszámolóihoz kapcsolódó
kutatási feladatok ellátása
Campus Hungary ösztöndíjasai által készített szakmai beszámolók elemzése, elemzés egységes
szempontrendszerének kidolgozása, szakmai beszámolók feldolgozása, ajánlások megfogalmazása, adatbázis
elkészítése.
Türr István Képző és Kutató Intézet A TÁMOP-5.3.6/B-13/1-2014-0001 azonosítószámú projekt keretében módszertani támogatás az
elnéptelenedő falvak fejlesztéséhez
6 település módszertani értékelésének elkészítése négy témakör tekintetében statisztikai
adatgyűjtés, dokumentumelemzés, strukturált interjúk, kérdőíves adatfelvétel és résztvevő megfigyelés
módszerének segítségével
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 projekt keretében “Szakértői tevékenység a mentoráló intézmények
módszertani modell adaptációs folyamattervek és a komplex módszertan tár egységcsomag összeállításában.
Innovatív módszertan tár digitalizálása, rendszerbe szervezése, műveltségterülethez, korosztályhoz,
iskolatípushoz rendelése”
• A 299 mentoráló intézmény esetében egy módszertani modell adaptációs folyamatáról készült
szakértői javaslat, módszertani útmutató előkészítése• 299 mentoráló intézmény módszertani modelljének intézménytípusonként, műveltségterületenként, érintett
célcsoportoknak/korosztályoknak megfelelően, illetve tématerületenkénti feldolgozása, útmutató és
módszertan-tár előkészítése, digitalizálása  online felületen való megjelenéshez• az értékelt intézmények által benyújtott hiánypótlás dokumentumai, azokban az esetekben, ahol a szakértői
javaslat elkészítéséhez szükséges dokumentumok nem álltak rendelkezésre
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság TÁMOP-6.1.6-14/1-2015-0001 Az egészségtudatos fogyasztóvá válás elősegítése (Te tudod, hogy
hogyan lehetsz egészségtudatos fogyasztó?) című projekt keretében kvalitatív és kvantitatív módszertannal
elvégzendő társadalomtudományi kutatási feladatok ellátása
2 db országos kiterjedésű 1000 fős, reprezentatív mintán elvégzett kérdőíves kutatás, országos
online kérdőíves felmérés lebonyolítása, 7 db fókuszcsoportos interjú lebonyolítása, 15 db egyéni interjú
megvalósítása, elemző tanulmányok elkészítése az egészségtudatosság témakörében
(Zánka – )Új Nemzedék Központ Nonprofit, Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság TÁMOP 3.3.12-12-2013-0001 sz. „Ifjúság.hu a sikeres nemzedékért – Átfogó ifjúsági
szolgáltatásfejlesztés a köznevelésben tanuló diákok esélyegyenlőségének növelése érdekében c. projektben
megvalósuló Az ifjúság életpálya-építését támogató eszközrendszer bevezetésének lehetőségei a magyarországi
köznevelésben.
Életpálya-építési támogatás intézményi bevezetését támogató szolgáltatáscsomag kidolgozása és
szolgáltatások nyújtása. Intézményi pedagógiai és vezetői ajánlásgyűjtemény elkészítése
Dunaújvárosi Főiskola TÁMOP 4.2.2B-15/1/KONV-2015-0008 számú Tudományos képzés műhelyeinek támogatása és kutatói
utánpótlás fejlesztése a Dunaújvárosi Főiskolán című projekt keretében szakkollégiumi akkreditáció
előkészítése.
Dunaújvárosi Főiskola szakkollégiumi akkreditációjának előkészítéséhez kapcsolódóan
dokumentumelemzés készítése, hallgatói igények és szükségletek feltárása fókuszcsoportos és egyéni interjús
módszerekkel, hazai jógyakorlatok feltárása, ajánlásgyűjtemény elkészítése
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Éves DPR felmérések lebonyolítása, Munkaerő-piaci interjús kutatások a keresleti oldal
igényeinek alakulásáról és a végzettek beválásáról, Képzési területek és nagyobb szakok összevetése az
ország több képző intézményének adataival az ország DPR adatbázisok (intézményi és adminisztratív adatok)
alapján.
Éves Pályakövetési eredmények feldolgozása és elemzése, komplex tanulmány, gyorsjelentés
készítése, munkaerő-piaci interjús kutatás lebonyolítása, Képzési területek és nagyobb szakok összevetése az
ország több képző intézményének adataival, összehasonlító elemző tanulmány elkészítése
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal GINOP-6.1.2-15-2015-00001 – „Digitális szakadék csökkentése” Első lépések a digitális világba – IKER 1 szintű képzések (E-001495/2016/D001), illetve Önállóan használom az informatikai eszközömet – IKER 2 szintű képzések (E-001495/2016/D002) lebonyolítása.