Partnereink, referenciák

MEGRENDELŐ PROJEKT CÍME PROJEKT RÖVID LEÍRÁSA
FELSŐOKTATÁS    
Budapesti Corvinus Egyetem

 

Diplomás Pályakövetési kutatás lebonyolítása 2014-ben, 2015-ben

 

 

Diplomás Pályakövetési kutatás, elemzés lebonyolítása, tanulmányok készítése a hallgatók és az abszolutóriumot szerzettek körében
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Éves DPR felmérések lebonyolítása, Munkaerő-piaci interjús kutatások a keresleti oldal igényeinek alakulásáról és a végzettek beválásáról, Képzési területek és nagyobb szakok összevetése az ország több képző intézményének adataival az ország DPR adatbázisok (intézményi és adminisztratív adatok) alapján. Éves Pályakövetési eredmények feldolgozása és elemzése, komplex tanulmány, gyorsjelentés
készítése, munkaerő-piaci interjús kutatás lebonyolítása, Képzési területek és nagyobb szakok összevetése az ország több képző intézményének adataival, összehasonlító elemző tanulmány elkészítése
Oktatási Hivatal Felsőoktatási szakpolitikai és fejlesztéspolitikai elemzések az ESZA fejlesztések tervezése
érdekében” című, TÁMOP-7.2.1-11/K-2012-0005 projekt: „Komplex intézményi projektek tervezési és monitoring eljárásrendjének kialakítása”
Korábbi uniós felsőoktatási fejlesztések hatástanulmányainak feldolgozása, fejlesztéspolitikai keretek vizsgálata, jó gyakorlatok gyűjtése. Javaslatok kidolgozása a forrásallokációs eljárásrendre. Szakmai monitoring rendszer működési alapelveinek kidolgozása. A forrásfelhasználás szakmai koordinációját támogató kiemelt projektjavaslatok megfogalmazása.
Balassi Intézet TÁMOP-4.2.4.B/1-11/1-2012-0001 Campus Hungary Ösztöndíj szakmai beszámolóihoz kapcsolódó kutatási feladatok ellátása Campus Hungary ösztöndíjasai által készített szakmai beszámolók elemzése, elemzés egységes szempontrendszerének kidolgozása, szakmai beszámolók feldolgozása, ajánlások megfogalmazása, adatbázis elkészítése.
Tempus Közalapítvány EFOP-3.4.2-VEKOP-15-2015-00001 projektszámú Campus Mundi c. projekt EFOP-3.4.2-VEKOP-15-2015-00001 projektszámú Campus Mundi program keretében a „Szakmai műhely nemzetközi hallgatókat segítő mentorprogramok munkatársai részére” címmel meghirdetett, a témához kapcsolódó szakmai műhely szakmai programjának előkészítése, valamint a műhely levezetése
Széchenyi István Egyetem TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0002
“Járműipari Felsőoktatási és Kutatási Együttműködés” Széchenyi István Egyetem Diplomás Pályakövetési lekérdezésének kiegészítéseként DPR felmérés készítése az 1999, 1994,1989-ben végzett hallgatók körében
Online kérdőíves DPR felmérés elvégzése a megadott célcsoport körében, adatok elemzése, és az eredmények prezentálása
Dunaújvárosi Főiskola TÁMOP 4.2.2B-15/1/KONV-2015-0008 számú Tudományos képzés műhelyeinek támogatása és kutatói
utánpótlás fejlesztése a Dunaújvárosi Főiskolán című projekt keretében szakkollégiumi akkreditáció
előkészítése.
Dunaújvárosi Főiskola szakkollégiumi akkreditációjának előkészítéséhez kapcsolódóan dokumentumelemzés készítése, hallgatói igények és szükségletek feltárása fókuszcsoportos és egyéni interjús
módszerekkel, hazai jógyakorlatok feltárása, ajánlásgyűjtemény elkészítése
KÖZNEVELÉS    
Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. TÁMOP-3.4.2.B-12-2012-0001 Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok
fejlesztése) kiemelt projekt : A “Kanizsa” vizsgáló eljárás az iskolába lépéshez szükséges fejlettség
megállapítására (munkacím) sztenderdizálása és szakemberek felkészítése a teszt használatára
“Kanizsa” vizsgálóeljárás átdolgozása, szakmai lektorálása, bemérés lebonyolítása,
vizsgálóeljárás korrekciójának elvégzése, tanulmány elkészítése
Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. TÁMOP-3.1.1-11-/1-2012-0001 “XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz” keretén belül Szakértői szolgáltatás beszerzése a referenciaintézményi minősítésre bejelentkezett intézmények minősítése érdekében Szakértői szolgáltatás referenciaintézményi minősítésre bejelentkezett intézmények minősítése érdekében, összesen 77 referenciaintézményi minősítés elvégzése
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet SH/4/5 Hat ökoiskola regionális forrásközpont és hat zöld óvoda regionális forrásközpont
szolgáltatási feladatainak ellátása
Rendezvényszervezés, környezetttudatos szemlélet formálása, szakmai tájékoztatás érdekében (régiónkénti információs kampány lebonyolítása), iskoláknak, óvodáknak mentori szolgáltatás nyújtása ökoiskola, zöld óvoda címpályázatok elnyeréséhez/megtartásához. Ökoiskola koordinátoroknak című akkreditált
pedagógus-továbbképzés megszervezése, lebonyolítása
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001” Köznevelési reformok operatív megvalósítása” A népmesék és a pedagógia kapcsolatát feltáró jó gyakorlatok
gyűjtésére, rendszerezése hiányterületek feltárása, adaptációs lehetőségek bemutatása, kipróbálására és a fejlesztési eredmények rendszerbe illesztésére című kutatás-fejlesztési feladat
A népmesék és a pedagógia kapcsolatát feltáró kutatási terv elkészítése, nemzetközi
tapasztalatokat elemző tanulmány elkészítése, helyi jó gyakorlatok gyűjtése, interjús és fókuszcsoportos kutatás elvégzése, módszertani ajánlások megfogalmazása, mesegyűjtemény elkészítése, továbbképzés
kidolgozása, pilot képzés és tábor lebonyolítása
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 projekt keretében “Szakértői tevékenység a mentoráló intézmények
módszertani modell adaptációs folyamattervek és a komplex módszertan tár egységcsomag összeállításában. Innovatív módszertan tár digitalizálása, rendszerbe szervezése, műveltségterülethez, korosztályhoz,
iskolatípushoz rendelése”
-A 299 mentoráló intézmény esetében egy módszertani modell adaptációs folyamatáról készült szakértői javaslat, módszertani útmutató előkészítése

-299 mentoráló intézmény módszertani modelljének intézménytípusonként, műveltségterületenként, érintett
célcsoportoknak/korosztályoknak megfelelően, illetve tématerületenkénti feldolgozása, útmutató és
módszertan-tár előkészítése, digitalizálása  online felületen való megjelenéshez

-az értékelt intézmények által benyújtott hiánypótlás dokumentumai, azokban az esetekben, ahol a szakértői
javaslat elkészítéséhez szükséges dokumentumok nem álltak rendelkezésre

(Zánka – )Új Nemzedék Központ Nonprofit, Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság TÁMOP 3.3.12-12-2013-0001 sz. „Ifjúság.hu a sikeres nemzedékért – Átfogó ifjúsági
szolgáltatásfejlesztés a köznevelésben tanuló diákok esélyegyenlőségének növelése érdekében” c. projektben megvalósuló „Az ifjúság életpálya-építését támogató eszközrendszer bevezetésének lehetőségei a magyarországi
köznevelésben.”
Életpálya-építési támogatás intézményi bevezetését támogató szolgáltatáscsomag kidolgozása és szolgáltatások nyújtása. Intézményi pedagógiai és vezetői ajánlásgyűjtemény elkészítése
Klebelsberg Központ EFOP 3.2.4-16-2016-00001 azonosító számú, „Digitális kompetencia fejlesztése” című kiemelt projekt Vállalkozási szerződés keretében tananyagfejlesztési tevékenység és képzők képzése tevékenység megvalósítása az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében a Klebelsberg Központ részére
SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK    
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség-és Szervezetfejlesztési Intézet TÁMOP 6.2.5.A-12/1-2012-0001 Szervezeti hatékonyság fejlesztése a struktúraváltásban érintett intézményeknél: Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban. Elégedettségi vizsgálatok elvégzése Fókuszcsoportos kutatás lebonyolítása az egészségügyi intézmények dolgozói körében,
betegelégedettség mérése kérdőíves vizsgálat segítségével
Bethlen Gábor Alapkezelő TÁMOP 5.2.8-12/1-2013-0001 számú projekt keretében Kutatás-módszertani anyagok kialakítása Ifjúságkutatási módszertani összefoglalók elkészítése, kutatási tervek megalkotása, szakmai workhopok lebonyolítása, 8 kutatási eljárás tesztelése, záróösszefoglaló elkészítése
Türr István Képző és Kutató Intézet A TÁMOP-5.3.6/B-13/1-2014-0001 azonosítószámú projekt keretében módszertani támogatás az elnéptelenedő falvak fejlesztéséhez Hat település módszertani értékelésének elkészítése négy témakör tekintetében statisztikai adatgyűjtés, dokumentumelemzés, strukturált interjúk, kérdőíves adatfelvétel és résztvevő megfigyelés módszerének segítségével
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat TOP-5.1.1-15-BO1-2016-00001 Foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési együttműködés Borsod-Abaúj-Zemplén megyében c. projekt -TOP-5.1.1-15-BO1-2016-00001 projekthez kapcsolódó Foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési együttműködés Borsod-Abaúj-Zemplén megyében projekt keretében tanácsadói szolgáltatások ellátása I. rész Tanácsadás vállalkozások számára humán politikájuk fejlesztése céljából

 

-TOP-5.1.1-15-BO1-2016-00001 projekthez kapcsolódó Foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési együttműködés Borsod-Abaúj-Zemplén megyében projekt keretében tanácsadói szolgáltatások ellátása II. rész Szociális gazdaság fejlesztése tanácsadás szolgáltatás beszerzése

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság TÁMOP-6.1.6-14/1-2015-0001 Az egészségtudatos fogyasztóvá válás elősegítése (Te tudod, hogy
hogyan lehetsz egészségtudatos fogyasztó?) című projekt keretében kvalitatív és kvantitatív módszertannal elvégzendő társadalomtudományi kutatási feladatok ellátása
2 db országos kiterjedésű 1000 fős, reprezentatív mintán elvégzett kérdőíves kutatás, országosonline kérdőíves felmérés lebonyolítása, 7 db fókuszcsoportos interjú lebonyolítása, 15 db egyéni interjú
megvalósítása, elemző tanulmányok elkészítése az egészségtudatosság témakörében
Tolna Megyei Önkormányzat TOP-5.1.1-15 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási- gazdaságfejlesztési együttműködések” TOP-5.1.1-15-TL1-2016-00001 -A „Szociális gazdaság fejlesztésének támogatása” tanulmány elkészítése

 

-Kulcs projekttervek kidolgozása

 

-Befektetés ösztönzés, befektetés ösztönzési stratégia és akcióterv elkészítése

Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft. EFOP-3.2.1.-15-2016-00001 azonosító számú „Tehetségek Magyarországa” elnevezésű projekt Vállalkozási Szerződés – Tehetségazonosításra egyéni helyzetben alkalmazható mérőeszközök adaptálása, kifejlesztése tárgyában EFOP-3.2.1.-15-2016-00001 azonosító számú „Tehetségek Magyarországa” elnevezésű projekt keretében
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata HU11-A1-2013, Capacity-building of local governments for enhancing quality of public services and for promoting local economic development -HU11-0002-A1-2013 azonosító számú, „Egészséges és Aktív Időskor” című projekt vezető partnere számára – az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 című program szabályozásának megfelelően – a projekt végrehajtáshoz szükséges „Projekt szintű stratégiaalkotás, valamint partnerszintű stratégiaalkotás” szakmai feladatok ellátása, a vezető partneri szerepkör támogatása

 

-HU11-0002-A1-2013 azonosító számú, „Egészséges és Aktív Időskor” című projekt vezető partnere számára – az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 című program szabályozásának megfelelően – a projekt végrehajtáshoz szükséges „Helyi szervezetfejlesztés” jellegű szakmai feladatok ellátása, a vezető partneri szerepkör támogatása

IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. GINOP-5.1.2-15-2016-00001 azonosítószámú, „Társadalmi vállalkozások ösztönzése” tárgyú kiemelt projekt GINOP-5.1.2-15-2016-00001 azonosítószámú, „Társadalmi vállalkozások ösztönzése” tárgyú kiemelt projekt
Magyar Államkincstár Önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése elnevezésű  projekt (projekt azonosító száma: KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00008) -Az Önkormányzati ASP országos kiterjesztésének megvalósításához kapcsolódó oktatási szolgáltatások: Oktatási anyagok és segédletek frissítése és fejlesztése

 

-Az Önkormányzati ASP országos kiterjesztésének megvalósításához kapcsolódó oktatási szolgáltatások: Oktatási környezet (oktatási keretrendszer és webinar eszköz) biztosítása

Csongrád Megyei Kormányhivatal KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00043 azonosító számú projekt Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások beszerzése.
KÉPZÉSEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓ    
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal GINOP-6.1.2-15-2015-00001 – „Digitális szakadék csökkentése” -Első lépések a digitális világba – IKER 1 szintű képzések (E-001495/2016/D001)

 

-Önállóan használom az informatikai eszközömet – IKER 2 szintű képzések (E-001495/2016/D002)

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Akkreditált pedagógus továbbképzések lebonyolítása blended (kevert) és kontakt (jelenléti) formában a TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001, TIOP-1.1.1-12/1-2012-0001 és KMOP 4.6.1/D-13-2013-0001 azonosító számú projektek keretében legalább 9000 fő számára” Konzorciumi partnerként három típusú képzés kapcsán összesen 2199 fő pedagógus képzése valósult meg:

 

-A Sulinet Portál tartalmainak és digitális taneszközeinek használata a tanítás-tanulás folyamatában

-Óvodapedagógusok szakmai megújító továbbképzése

-Digitális taneszközök alkalmazásának lehetőségei óvodás és kisiskolás korban

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság EFOP 3.8.2-16-2016-0001 azonosítószámú „Szociális humán erőforrás fejlesztése” című kiemelt projekt Minősített továbbképzések megvalósítása

 

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú „TÁRS PROJEKT – Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása” című kiemelt projekt Vállalkozási szerződés alapján teljes körű kommunikációs szolgáltatás biztosítása az EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú „TÁRS PROJEKT – Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása” című kiemelt projekt keretén belül felmerülő kötelező projektkommunikációhoz kapcsolódóan
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 Pedagógusképzés támogatása című kiemelt projekt kommunikációs
tréningjéhez kapcsolódó feladatok ellátása
50 fő számára csapatépítő tréning megtartása