Projektek

MegrendelőProjekt címeProjekt rövid leírása
FELSŐOKTATÁS
Budapesti Corvinus EgyetemDiplomás Pályakövetési kutatás lebonyolítása 2014-ben, 2015-benDiplomás Pályakövetési kutatás, elemzés lebonyolítása, tanulmányok készítése a hallgatók és az abszolutóriumot szerzettek körében
Moholy-Nagy Művészeti EgyetemÉves DPR felmérések lebonyolítása, Munkaerő-piaci interjús kutatások a keresleti oldal igényeinek alakulásáról és a végzettek beválásáról, Képzési területek és nagyobb szakok összevetése az ország több képző intézményének adataival az ország DPR adatbázisok (intézményi és adminisztratív adatok) alapján.Éves Pályakövetési eredmények feldolgozása és elemzése, komplex tanulmány, gyorsjelentés
készítése, munkaerő-piaci interjús kutatás lebonyolítása, Képzési területek és nagyobb szakok összevetése az ország több képző intézményének adataival, összehasonlító elemző tanulmány elkészítése
Oktatási HivatalFelsőoktatási szakpolitikai és fejlesztéspolitikai elemzések az ESZA fejlesztések tervezése érdekében” című, TÁMOP-7.2.1-11/K-2012-0005 projekt: „Komplex intézményi projektek tervezési és monitoring eljárásrendjének kialakítása”Korábbi uniós felsőoktatási fejlesztések hatástanulmányainak feldolgozása, fejlesztéspolitikai keretek vizsgálata, jó gyakorlatok gyűjtése. Javaslatok kidolgozása a forrásallokációs eljárásrendre. Szakmai monitoring rendszer működési alapelveinek kidolgozása. A forrásfelhasználás szakmai koordinációját támogató kiemelt projektjavaslatok megfogalmazása.
Balassi IntézetTÁMOP-4.2.4.B/1-11/1-2012-0001 Campus Hungary Ösztöndíj szakmai beszámolóihoz kapcsolódó kutatási feladatok ellátásaCampus Hungary ösztöndíjasai által készített szakmai beszámolók elemzése, elemzés egységes szempontrendszerének kidolgozása, szakmai beszámolók feldolgozása, ajánlások megfogalmazása, adatbázis elkészítése.
Tempus KözalapítványEFOP-3.4.2-VEKOP-15-2015-00001 projektszámú Campus Mundi c. projektEFOP-3.4.2-VEKOP-15-2015-00001 projektszámú Campus Mundi program keretében a „Szakmai műhely nemzetközi hallgatókat segítő mentorprogramok munkatársai részére” címmel meghirdetett, a témához kapcsolódó szakmai műhely szakmai programjának előkészítése, valamint a műhely levezetése
Széchenyi István EgyetemTÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0002
"Járműipari Felsőoktatási és Kutatási Együttműködés" Széchenyi István Egyetem Diplomás Pályakövetési lekérdezésének kiegészítéseként DPR felmérés készítése az 1999, 1994,1989-ben végzett hallgatók körében
Online kérdőíves DPR felmérés elvégzése a megadott célcsoport körében, adatok elemzése, és az eredmények prezentálása
Dunaújvárosi FőiskolaTÁMOP 4.2.2B-15/1/KONV-2015-0008 számú Tudományos képzés műhelyeinek támogatása és kutatói utánpótlás fejlesztése a Dunaújvárosi Főiskolán című projekt keretében szakkollégiumi akkreditáció
előkészítése.
Dunaújvárosi Főiskola szakkollégiumi akkreditációjának előkészítéséhez kapcsolódóan dokumentumelemzés készítése, hallgatói igények és szükségletek feltárása fókuszcsoportos és egyéni interjús módszerekkel, hazai jógyakorlatok feltárása, ajánlásgyűjtemény elkészítése
Nemzetstratégiai KutatóintézetEFOP-3.10.1-17-2017-00002 „Az oktatási struktúrák Kárpát-medencei makroregionális együttműködését támogató kutatások”Felmérések az egyes régiókban érintett köznevelési,
felsőoktatási és felnőttképzési intézmények, valamint a
hozzájuk kapcsolódó munkaerő-piaci szereplők közötti
együttműködési gyakorlatok, tapasztalatok,
tehetséggondozási lehetőségek kölcsönös elvárások feltárása érdekében”
KÖZNEVELÉS
Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.TÁMOP-3.4.2.B-12-2012-0001 Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése) kiemelt projekt : A "Kanizsa" vizsgáló eljárás az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítására (munkacím) sztenderdizálása és szakemberek felkészítése a teszt használatára"Kanizsa" vizsgálóeljárás átdolgozása, szakmai lektorálása, bemérés lebonyolítása, vizsgálóeljárás korrekciójának elvégzése, tanulmány elkészítése
Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.TÁMOP-3.1.1-11-/1-2012-0001 "XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz" keretén belül Szakértői szolgáltatás beszerzése a referenciaintézményi minősítésre bejelentkezett intézmények minősítése érdekébenSzakértői szolgáltatás referenciaintézményi minősítésre bejelentkezett intézmények minősítése érdekében, összesen 77 referenciaintézményi minősítés elvégzése
Oktatáskutató és Fejlesztő IntézetSH/4/5 Hat ökoiskola regionális forrásközpont és hat zöld óvoda regionális forrásközpont szolgáltatási feladatainak ellátásaRendezvényszervezés, környezetttudatos szemlélet formálása, szakmai tájékoztatás érdekében (régiónkénti információs kampány lebonyolítása), iskoláknak, óvodáknak mentori szolgáltatás nyújtása ökoiskola, zöld óvoda címpályázatok elnyeréséhez/megtartásához. Ökoiskola koordinátoroknak című akkreditált pedagógus-továbbképzés megszervezése, lebonyolítása
Oktatáskutató és Fejlesztő IntézetTÁMOP-3.1.15-14-2014-0001” Köznevelési reformok operatív megvalósítása" A népmesék és a pedagógia kapcsolatát feltáró jó gyakorlatok gyűjtésére, rendszerezése hiányterületek feltárása, adaptációs lehetőségek bemutatása, kipróbálására és a fejlesztési eredmények rendszerbe illesztésére című kutatás-fejlesztési feladatA népmesék és a pedagógia kapcsolatát feltáró kutatási terv elkészítése, nemzetközi tapasztalatokat elemző tanulmány elkészítése, helyi jó gyakorlatok gyűjtése, interjús és fókuszcsoportos kutatás elvégzése, módszertani ajánlások megfogalmazása, mesegyűjtemény elkészítése, továbbképzés kidolgozása, pilot képzés és tábor lebonyolítása
Klebelsberg Intézményfenntartó KözpontTÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 projekt keretében "Szakértői tevékenység a mentoráló intézmények módszertani modell adaptációs folyamattervek és a komplex módszertan tár egységcsomag összeállításában. Innovatív módszertan tár digitalizálása, rendszerbe szervezése, műveltségterülethez, korosztályhoz, iskolatípushoz rendelése"-A 299 mentoráló intézmény esetében egy módszertani modell adaptációs folyamatáról készült szakértői javaslat, módszertani útmutató előkészítése
-299 mentoráló intézmény módszertani modelljének intézménytípusonként, műveltségterületenként, érintett célcsoportoknak/korosztályoknak megfelelően, illetve tématerületenkénti feldolgozása, útmutató és módszertan-tár előkészítése, digitalizálása online felületen való megjelenéshez
-az értékelt intézmények által benyújtott hiánypótlás dokumentumai, azokban az esetekben, ahol a szakértői
javaslat elkészítéséhez szükséges dokumentumok nem álltak rendelkezésre
(Zánka - ) Új Nemzedék Központ Nonprofit, Közhasznú Korlátolt Felelősségű TársaságTÁMOP 3.3.12-12-2013-0001 sz. „Ifjúság.hu a sikeres nemzedékért - Átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés a köznevelésben tanuló diákok esélyegyenlőségének növelése érdekében” c. projektben megvalósuló „Az ifjúság életpálya-építését támogató eszközrendszer bevezetésének lehetőségei a magyarországi köznevelésben.”Életpálya-építési támogatás intézményi bevezetését támogató szolgáltatáscsomag kidolgozása és szolgáltatások nyújtása. Intézményi pedagógiai és vezetői ajánlásgyűjtemény elkészítése
Klebelsberg KözpontEFOP 3.2.4-16-2016-00001 azonosító számú, „Digitális kompetencia fejlesztése” című kiemelt projektVállalkozási szerződés keretében tananyagfejlesztési tevékenység és képzők képzése tevékenység megvalósítása az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében a Klebelsberg Központ részére
SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési IntézetTÁMOP 6.2.5.A-12/1-2012-0001 Szervezeti hatékonyság fejlesztése a struktúraváltásban érintett intézményeknél: Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban. Elégedettségi vizsgálatok elvégzéseFókuszcsoportos kutatás lebonyolítása az egészségügyi intézmények dolgozói körében, betegelégedettség mérése kérdőíves vizsgálat segítségével
Bethlen Gábor AlapkezelőTÁMOP 5.2.8-12/1-2013-0001 számú projekt keretében Kutatás-módszertani anyagok kialakításaIfjúságkutatási módszertani összefoglalók elkészítése, kutatási tervek megalkotása, szakmai workhopok lebonyolítása, 8 kutatási eljárás tesztelése, záróösszefoglaló elkészítése
Türr István Képző és Kutató IntézetA TÁMOP-5.3.6/B-13/1-2014-0001 azonosítószámú projekt keretében módszertani támogatás az elnéptelenedő falvak fejlesztéséhezHat település módszertani értékelésének elkészítése négy témakör tekintetében statisztikai adatgyűjtés, dokumentumelemzés, strukturált interjúk, kérdőíves adatfelvétel és résztvevő megfigyelés módszerének segítségével
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei ÖnkormányzatTOP-5.1.1-15-BO1-2016-00001 Foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési együttműködés Borsod-Abaúj-Zemplén megyében c. projekt-TOP-5.1.1-15-BO1-2016-00001 projekthez kapcsolódó Foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési együttműködés Borsod-Abaúj-Zemplén megyében projekt keretében tanácsadói szolgáltatások ellátása I. rész Tanácsadás vállalkozások számára humán politikájuk fejlesztése céljából

-TOP-5.1.1-15-BO1-2016-00001 projekthez kapcsolódó Foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési együttműködés Borsod-Abaúj-Zemplén megyében projekt keretében tanácsadói szolgáltatások ellátása II. rész Szociális gazdaság fejlesztése tanácsadás szolgáltatás beszerzése
Nemzeti Fogyasztóvédelmi HatóságTÁMOP-6.1.6-14/1-2015-0001 Az egészségtudatos fogyasztóvá válás elősegítése (Te tudod, hogy
hogyan lehetsz egészségtudatos fogyasztó?) című projekt keretében kvalitatív és kvantitatív módszertannal elvégzendő társadalomtudományi kutatási feladatok ellátása
2 db országos kiterjedésű 1000 fős, reprezentatív mintán elvégzett kérdőíves kutatás, országosonline kérdőíves felmérés lebonyolítása, 7 db fókuszcsoportos interjú lebonyolítása, 15 db egyéni interjú
megvalósítása, elemző tanulmányok elkészítése az egészségtudatosság témakörében
Tolna Megyei ÖnkormányzatTOP-5.1.1-15 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási- gazdaságfejlesztési együttműködések” TOP-5.1.1-15-TL1-2016-00001-A „Szociális gazdaság fejlesztésének támogatása” tanulmány elkészítése

-Kulcs projekttervek kidolgozása

-Befektetés ösztönzés, befektetés ösztönzési stratégia és akcióterv elkészítése
Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft.EFOP-3.2.1.-15-2016-00001 azonosító számú „Tehetségek Magyarországa” elnevezésű projektVállalkozási Szerződés - Tehetségazonosításra egyéni helyzetben alkalmazható mérőeszközök adaptálása, kifejlesztése tárgyában EFOP-3.2.1.-15-2016-00001 azonosító számú „Tehetségek Magyarországa” elnevezésű projekt keretében
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda ÖnkormányzataHU11-A1-2013, Capacity-building of local governments for enhancing quality of public services and for promoting local economic development-HU11-0002-A1-2013 azonosító számú, „Egészséges és Aktív Időskor” című projekt vezető partnere számára - az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 című program szabályozásának megfelelően - a projekt végrehajtáshoz szükséges „Projekt szintű stratégiaalkotás, valamint partnerszintű stratégiaalkotás” szakmai feladatok ellátása, a vezető partneri szerepkör támogatása

-HU11-0002-A1-2013 azonosító számú, „Egészséges és Aktív Időskor” című projekt vezető partnere számára - az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 című program szabályozásának megfelelően - a projekt végrehajtáshoz szükséges „Helyi szervezetfejlesztés” jellegű szakmai feladatok ellátása, a vezető partneri szerepkör támogatása
IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.GINOP-5.1.2-15-2016-00001 azonosítószámú, „Társadalmi vállalkozások ösztönzése” tárgyú kiemelt projektGINOP-5.1.2-15-2016-00001 azonosítószámú, „Társadalmi vállalkozások ösztönzése” tárgyú kiemelt projekt
Magyar ÁllamkincstárÖnkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése elnevezésű projekt (projekt azonosító száma: KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00008)-Az Önkormányzati ASP országos kiterjesztésének megvalósításához kapcsolódó oktatási szolgáltatások: Oktatási anyagok és segédletek frissítése és fejlesztése

-Az Önkormányzati ASP országos kiterjesztésének megvalósításához kapcsolódó oktatási szolgáltatások: Oktatási környezet (oktatási keretrendszer és webinar eszköz) biztosítása
Csongrád Megyei KormányhivatalKÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00043 azonosító számú projektFelmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások beszerzése.
KÉPZÉSEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓ
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési HivatalGINOP-6.1.2-15-2015-00001 - „Digitális szakadék csökkentése”-Első lépések a digitális világba - IKER 1 szintű képzések (E-001495/2016/D001)

-Önállóan használom az informatikai eszközömet - IKER 2 szintű képzések (E-001495/2016/D002)
Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.Akkreditált pedagógus továbbképzések lebonyolítása blended (kevert) és kontakt (jelenléti) formában a TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001, TIOP-1.1.1-12/1-2012-0001 és KMOP 4.6.1/D-13-2013-0001 azonosító számú projektek keretében legalább 9000 fő számára”Konzorciumi partnerként három típusú képzés kapcsán összesen 2199 fő pedagógus képzése valósult meg:

-A Sulinet Portál tartalmainak és digitális taneszközeinek használata a tanítás-tanulás folyamatában
-Óvodapedagógusok szakmai megújító továbbképzése
-Digitális taneszközök alkalmazásának lehetőségei óvodás és kisiskolás korban
Szociális és Gyermekvédelmi FőigazgatóságEFOP 3.8.2-16-2016-0001 azonosítószámú „Szociális humán erőforrás fejlesztése” című kiemelt projektMinősített továbbképzések megvalósítása – összesen 3050 fő képzése szociális továbbképzés formájában a Dél-Alföldi régióban
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú „TÁRS PROJEKT - Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása” című kiemelt projektVállalkozási szerződés alapján teljes körű kommunikációs szolgáltatás biztosítása az EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú „TÁRS PROJEKT - Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása” című kiemelt projekt keretén belül felmerülő kötelező projektkommunikációhoz kapcsolódóan
Oktatáskutató és Fejlesztő IntézetTÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 Pedagógusképzés támogatása című kiemelt projekt kommunikációs
tréningjéhez kapcsolódó feladatok ellátása
50 fő számára csapatépítő tréning megtartása
Klebelsberg KözpontEFOP 3.2.4-16-2016-00001 azonosító számú, „Digitális kompetencia fejlesztése” című kiemelt projektVállalkozási szerződés keretében tananyagfejlesztési tevékenység és képzők képzése tevékenység megvalósítása az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében a Klebelsberg Központ részére