“Zöld Óvoda” cím

A Földművelésügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar Mezőgazdasági Múzeum hirdeti meg a pályázatot óvodák számára a „Zöld Óvoda” és az „Örökös Zöld Óvoda” cím elnyerésére.

A 2015-ös Zöld Óvoda, Örökös Zöld Óvoda címpályázat kiírása és pályázati anyagai a Zöld Óvoda honlapról tölthetők le. A címpályázat beadása folyamatos! Érvényessége a következő címpályázat kiírásáig tart!

A szakértők a 2015. április 30-ig postára adott pályázatokról (első értékelési ütem) 2015. szeptember 1-jéig, a 2015. szeptember 5-ig postára adott pályázatokról (második értékelési ütem) 2015. november 20-ig döntenek. A 2015. szeptember 5. után postára adott küldemények automatikusan a következő naptári évre beadott Zöld Óvoda cím pályázataként kerülnek nyilvántartásba.

A pályázat célja:
A Földművelésügyi Minisztérium (a továbbiakban: FM) és az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) – a hazai és a nemzetközi tapasztalatok alapján – fontosnak tartja, hogy az óvodás korosztály sajátos, korcsoportjának megfelelő élményekre és tapasztalatra építő, azaz tevékenységorientált környezeti nevelésben részesüljön. Az óvodai környezeti nevelés feladatai az európai normáknak, ezen belül a hazai jellegzetességeknek megfelelő környezettudatos magatartásminták, értékek és életviteli szokások átadása, átvétele. A fenntarthatóságra nevelés gyakorlati megvalósítása érdekében kifejtett magyar óvodai nevelési tevékenységek legjobb példáinak elterjesztése fontos feladat határainkon innen és határainkon túl is. Mindennek hatékony, rendszerbe szerveződött eszköze a Zöld Óvoda minősítési rendszer.
Pályázati dokumentáció letöltése

Pályázati feltételek
Pályázók megnevezése: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7.§ (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott, belföldi székhelyű óvodák, fenntartótól függetlenül.
Pályázati feltételek: 

 • Amennyiben az intézmény több feladat-ellátási hellyel (tagintézmény, telephely) rendelkezik, csak azon feladat-ellátási helyeire nyújtsa be külön-külön a pályázatot, amelyekben a pályázati feltételek adottak.
 • A pályázónak rendelkeznie kell nevelőmunkájában az elmúlt három évre vonatkozóan olyan kiemelkedő és eredményes feladatvállalással és tevékenységgel, melynek iránya a korszerű környezeti nevelés céljainak elérése érdekében hatékonyan valósult meg, illetve a pályázónak képesnek kell lennie arra, hogy a cím elnyerését követően is folyamatosan teljesíti a Zöld Óvoda Kritériumrendszer feltételeit. (1. sz. melléklet)
 • A pályázónak pályázatában be kell mutatnia, hogy az óvodai pedagógiai programjában központi szerepet foglal el a környezeti nevelés, továbbá, hogy a programokat az adott feladat-ellátási hely vonatkozásában valósítja meg.

Pályázati   feltételek   a   Zöld   Óvoda   Cím   elnyerésére   első   alkalommal   pályázóintézményeknek
Minden olyan feladat-ellátási hely pályázhat, amely úgy ítéli meg, hogy nevelőmunkája során teljesíti a Zöld Óvodai Kritériumrendszerben (1. sz. melléklet) foglalt tartalmak 80%- át, valamint igazolni tudja önértékelésében, hogy a legutoljára elnyert címet követő 3 év alatt a pedagógiai hozzáadott érték terén a fenntarthatóság pedagógiáját 80 %-ban megvalósította a 3/A és a 7/ A sz. számú melléklet alapján.
Újra pályázóként csak azok a feladat-ellátási helyek nyújthatnak be pályázatot, akik rendelkeznek 2012-ben vagy legfeljebb 2011-ben elnyert Zöld Óvoda címmel. A 2010-ben vagy korábban címet nyert feladat-ellátási helyek csak első pályázóként pályázhatnak.
Pályázati feltételek az Örökös Zöld Óvoda Cím elnyerésére: Minden olyan feladat-ellátási hely pályázhat, amely már három alkalommal elnyerte a „Zöld Óvoda” címet, és a 7/B mellékletben igazolta a Zöld Óvodai Kritériumrendszerben foglaltak megvalósítását. Az Örökös Zöld Óvoda cím elnyeréséhez kérjük, hogy csatolják az intézmény (vagy Alapító Okirattal igazolt jogelődje) által korábban elnyert „Zöld Óvoda” oklevelek másolatait.
A pályázat benyújtásához az alábbi dokumentumok teljes körű benyújtása szükséges:
Első alkalommal pályázók esetében:

1. Adatlap (2. sz. melléklet)

2. Önértékelési szempontsor (3. sz. melléklet)

3. Fenntartói támogató nyilatkozat (4. sz. melléklet)

4. Nevelőtestületi nyilatkozat (5. sz. melléklet)

5. Külső szakember támogató nyilatkozata (6. sz. melléklet) Lásd GYIK

Másodszor, harmadszor, pályázók esetében:

1. Adatlap (2. sz. melléklet)

2. Önértékelési szempontsor (3/A sz. melléklet)

3. Összehasonlító, elemző beszámoló (7/A sz. melléklet)

4. Fenntartói támogató nyilatkozat (4. sz. melléklet)

5. Nevelőtestületi nyilatkozat (5. sz. melléklet)

6. Külső szakember támogató nyilatkozata (6. sz. melléklet) Lásd GYIK

7. Alapító Okirat, amennyiben a jogelőd igazolásához szükséges

Örökös Zöld Óvoda címre pályázók esetében:

1. Adatlap (2. sz. melléklet)

2. Összehasonlító, elemző beszámoló: „Út az Örökös Zöld Óvodához” címmel, amelyben az intézmény bemutatja fejlődési folyamatát (7/B sz. melléklet)

3. Fenntartói támogató nyilatkozat (4. sz. melléklet)

4. Elkötelezettségi nyilatkozat (8. sz. melléklet) 3

5. Az elnyert „Zöld Óvoda” oklevelek hitelesített másolatai

6. Alapító Okirat, amennyiben a jogelőd igazolásához szükséges

A pályázat benyújtásának módja:
Pályázatot benyújtani a jelen felhívás mellékleteként csatolt formanyomtatványok kitöltésével, egy eredeti és egy másolati („Örökös Zöld Óvoda” címre pályázó intézményeknek egy eredeti) példányban postán, valamint a teljes pályázati dokumentációt elektronikus úton, a zoldovoda@mmgm.hu e-mail címre történő megküldésével lehet.
Az elektronikus dokumentumokat kizárólag Word formátumban fogadjuk el aláírás és pecsét nélkül, de az elektronikusan beküldött dokumentációnak szövegesen meg kell egyeznie a papíralapú dokumentumokkal. Szkennelve csak a Támogató szakember szakmai véleményét, az Oklevelek másolatát (és amennyiben szükséges, az Alapító Okirat megfelelő oldalait) fogadjuk el. Kérjük, hogy a pályázatot az előírt példányszámban ajánlott küldeményként nyújtsák be az alábbi címre: (Kérjük, ellenőrizzék, hogy a postán a megfelelő dátummal ellátott bélyegző kerüljön a borítékra!) Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közművelődési Főosztály 1367 Budapest 5. Pf. 129. A borítékon fel kell tüntetni: “Zöld Óvoda cím a benyújtás éve (a továbbiakban: tárgyév) 1. pályázó/ vagy 2. pályázó/vagy 3. pályázó ” illetve „Örökös Zöld Óvoda cím (tárgyév)”
A pályázati dokumentáció a Magyar Mezőgazdasági Múzeum (továbbiakban: MMgM) (www.mezogazdasagimuzeum.hu), a Kormányzati portál (www.kormany.hu), a Magyarországi Zöld Óvoda Hálózat (www.zoldovoda.hu) honlapokon megtekinthetők és letölthetők.

A pályázat elbírálása:

1. A pályázatokat a FM és az EMMI által közösen kijelölt Értékelő Bizottság bírálja el, közoktatási szakértők, szaktanácsadók bevonásával.

Az értékelés főbb szempontjai:

 • Formai értékelés
 • A kötelező pályázati dokumentumokat a pályázó intézmény, feladat ellátási hely a kiírásban rögzített módon és formában csatolta.
 • A pályázat megfelel a kiírásban rögzített minden formai követelménynek, a kötelező aláírások szerepelnek a dokumentumokon. Tartalmi értékelés
 • A környezeti neveléssel kapcsolatos és a pályázó szempontjából releváns területi prioritások felsorolása, megvalósításuk szintje.
 • A helyi óvodai nevelési dokumentumokban a zöld óvodai tartalmak megjelenítésének aránya (konkrét megfogalmazás, területnek megfelelő kiemelésekkel).
 • Az óvoda szempontjából a korábbiakban – a pályázat beadásának függvényében 3, 6, vagy 9 – 10 év távlatában – alkalmazott pedagógus-továbbképzések (akkreditált, nem akkreditált külső és belső) száma és azok tartalmának felhasználási aránya. Az óvodai élet folyamatában a környezeti neveléssel kapcsolatos tevékenységek megvalósításának szintje.
 • Az eszköz- és felszerelés jegyzék tartalmi értékelése. 4
 • Partnerek, szervezetek együttműködési szintjének és tartalmának értékelése.
 • Energiatakarékossági helyi tevékenységek, azok értékelése.
 • Az óvodapedagógusok kapcsolódó tevékenységei a Zöld óvoda céljainak megvalósítása érdekében.
 • Az óvodai nevelőmunka belső folyamatának értékelése.
 • A betervezett, vállalt fejlesztési célok értékelése.
 • Az óvoda fenntartójának szándéknyilatkozata a programban való részvétel támogatásáról.
 • Az Örökös Zöld Óvoda címre pályázók esetében az elkötelezettségi nyilatkozat minőségi tartalmának értékelése
 • Az adatlapok, mellékletek pontos kitöltése, amennyiben az adott szempont az intézményre nem vonatkozik, kérjük, jelölje a „Nem releváns” kifejezéssel.

Az értékelés menete és a döntés

 1.  A közoktatási szakértők, szaktanácsadók a tárgyév április 30-ig postára adott pályázatokról (első értékelési ütem) tárgyév szeptember 1-jéig, a tárgyév szeptember 5-ig postára adott pályázatokról (második értékelési ütem) tárgyév november 20-ig döntenek. A tárgyév szeptember 5. után postára adott küldemények automatikusan a következő naptári évre beadott Zöld Óvoda, Örökös Zöld Óvoda cím pályázataként kerülnek nyilvántartásba.
 2.  A közoktatási szakértők, szaktanácsadók a pályázati értékelő szempontsor alapján véleményezik a beérkezett pályázatokat és javaslatot tesznek az Értékelő Bizottság számára.
 3.  A FM agrárszakképzésért felelős helyettes államtitkára, és az EMMI közoktatásért felelős helyettes államtitkára az Értékelő Bizottság javaslata alapján 15 napon belül döntést hoz.
 4.  A Magyar Mezőgazdasági Múzeum a döntést követő 10 napon belül levélben értesíti a pályázókat a döntés eredményéről, illetve a nyertes pályázók listáját az MMgM (www.mezogazdasagimuzeum.hu), a Magyarországi Zöld Óvoda Hálózat (www.zoldovoda.hu) honlapján és a Kormányzati portálon (www.kormany.hu), közzéteszi. A “Zöld Óvoda” és az „Örökös Zöld Óvoda” cím és oklevél ünnepélyes átadásáról a nyertes pályázókat külön értesítjük.

További információk:

 • A “Zöld Óvoda” címet a nyertes pályázó a nyertesek listájának közzététele napjától számított három naptári éven keresztül használhatja.
 • A „Zöld Óvoda” cím – a kritériumrendszer alapján – a három éves periódus végén – újabb pályázat útján ismét megszerezhető.
 •  A címet harmadszor elnyert sikeres pályázók számára a Zöld Óvoda programon belül – mint a program bázisóvodája, – mentori feladatok vállalására is lehetőségük nyílik.
 • Érvényesen pályázni csak a jelen pályázathoz tartozó, megfelelően kitöltött pályázati adatlap, továbbá a szükséges mellékletek teljes körű benyújtásával lehet, melyeket az óvoda vezetőjének kell hitelesítenie aláírásával és az óvoda körbélyegzőjének lenyomatával.
 • A Címet elnyerő intézmények oklevelet kapnak, mely igazolja, hogy az intézmény jogosan használja a „Zöld Óvoda” és az „Örökös Zöld Óvoda” címet és emblémát.
 • Ha a címet már korábban elnyert intézmények három év után új pályázattal nem kezdeményezik a cím birtoklásának meghosszabbítását, akkor a három év lejártával a címet automatikusan elveszítik. A 2010-ben vagy korábban címet nyert feladat-ellátási helyek első pályázóként indulhatnak a pályázaton. Az előzőleg megszerzett Címet a pályázat kiírója véglegesen elvesztettnek tekinti.
 • Az intézmények a Címnek megfelelő tevékenységét a környezetvédelemért felelős minisztérium valamint az oktatásért felelős minisztérium, (a jelen pályázat kiírásának 5 időpontjában a Földművelésügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma) valamint az általuk felkért szakemberek ellenőrzik a Cím használatának ideje alatt.
 • Az „Örökös Zöld Óvoda” cím visszavonásig érvényes. Egyebekben az „Örökös Zöld Óvoda” címmel rendelkező intézmények jogai és kötelezettségei a „Zöld Óvoda” címmel rendelkező intézmények jogaival és kötelezettségeivel megegyeznek. HIÁNYPÓTLÁSRA EGYSZERI ALKALOMMAL, AZ ARRA TÖRTÉNŐ FELSZÓLÍTÁS ÁTVÉTELÉT KÖVETŐ HÁROM MUNKANAPON BELÜL VAN LEHETŐSÉG! A pályázat benyújtása A pályázat beadása folyamatos, az értékelés a tárgyév során két ütemben történik: 1. ütem: tárgyév április 30. (a postabélyegző kelte az elektronikus rögzítés ideje) 2. ütem: tárgyév szeptember 5. (a postabélyegző kelte az elektronikus rögzítés ideje) A tárgyév szeptember 5. után benyújtott pályázatok automatikusan a következő év pályázataként kerülnek nyilvántartásba. A pályázatról, további információt a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és a Földművelésügyi Minisztérium részéről a következő elérhetőségeken kaphat: 06-20-215-1928; 06-1-795-3854 (üzenetrögzítős) munkaidőben hétfőtől csütörtökig 8-12 és 13-16:30 óra között, pénteken 8-14 óráig, illetve e-mailen a zoldovoda@mmgm.hu és az aszf@fm.gov.hu címen. A pályázatok összeállításában az FM Zöld Óvoda Bázisintézmények megkeresésre, segítséget nyújtanak. Elérhetőségük megtalálható a Magyarországi Zöld Óvoda Hálózat (www.zoldovoda.hu) honlapján.

A projekt a Svájci-Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával valósult meg.